Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Truyên truyền chuyển đôi số năm 2023

Ngày 28/03/2023 13:37:16

Xã Triệu ThànhỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ TRIỆU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:      /KH-UBND

                         Triệu Thành, ngày       tháng03 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền tuyền về chuyển đổi số năm 2023

 
 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 8/4/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa  đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã về chuyển đổi số; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Thông tin, truyền thông về chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

          - Các hình thức thông tin, tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, kịp thời, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung thông tin, tuyên truyền lan tỏa rộng rãi

trong cộng đồng.

          - Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn, tránh dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Nội dung tuyên truyền

          a. Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

          b. Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với các ngành, các cấp trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          c. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

          d. Thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực với mục tiêu: đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của xã; phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

          e. Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước; tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch; sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và

quyết toán.

          . Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những mô hình thí điểm về chuyển đổi số; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Biểu dương kịp thời những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân trong huyện đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

          2. Hình thức tuyên truyền

          - Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, các bản tin, thông tin nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong xã.

          - Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, hệ thống cổ động trực quan.

          - Thông tin, tuyên truyền thông qua các hội thảo, hội nghị, tập huấn, diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng...

          - Thông tin, tuyên truyền qua việc biên soạn, in ấn tài liệu, ấn phẩm; tuyên truyền trên các tiện ích mạng xã hội…

          IV. KINH PHÍ

          Kinh phí thực hiện kế hoạch gồm: Ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án kế hoạch khác có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Văn hóa

          - Là bộ phận  thường trực, tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các   đơn vị, các ban, ngành tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã.

          - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, tổ cộng đồng số ở các thôn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Tham mưu và phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số.

          - Triển khai, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Đăng tải Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các quy định, nội dung thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên

trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Công chức Kế toán – tài chính xã

          Căn cứ các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

          Tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn huyện dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử; hỗ trợ, chia sẻ những mô hình chuyển đổi, những kinh nghiệm, bài học thực tế cũng như đưa ra hướng giải pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần mang lại những lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

          3. Công chức văn phòng UBND xã.

          Liên kết và gắn banner chuyên mục chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử  xã. Tham mưu trình Chủ tịch UBND xã các lớp tập huấn Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số và  thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo thẩm quyền.

          4. Công chức địa chính Nông nghiệp

          Tổ chức hội thảo, hội nghị cho các hợp tác xã, hội, hiệp hội về chuyển đổi số nhằm phổ biến, thông tin về lộ trình chuyển đổi số của xã; chia sẻ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp; qua đó giúp các đơn vị nhận biết về những lợi ích của chuyển đổi số, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận, nắm vững thông tin và vận dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, sản xuất... góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

          5. Đề nghị  Ủy ban MTTQ xã và các ban, ngành, Đoàn thể cấp xã

          - Đề nghị Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của toàn dân đối với việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

          - Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp.

          - Tổ chức phổ biến, quán triệt trong các buổi họp giao ban định kỳ của

 

đơn vị về chủ trương, nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số; cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

          7. Đài Truyền thanh xã

          Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài về chuyển đổi số tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, mỗi tháng 01 chương trình và phát lại ít nhất 03 lần/tháng; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử xã; tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan…

 

Trên đây là  Kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của xã  Triệu Thành. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch nêu trên.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);

- TT Đảng ủy (để b/c);

- MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể (t/h);

- Tổ công nghệ số các thôn (t/h);

- Đài TT (T/h);

- Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                                  Hà Văn Tấn

 

                                                                                   

                                                                  

 

 

                                                                              

 

  

Truyên truyền chuyển đôi số năm 2023

Đăng lúc: 28/03/2023 13:37:16 (GMT+7)

Xã Triệu ThànhỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ TRIỆU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:      /KH-UBND

                         Triệu Thành, ngày       tháng03 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền tuyền về chuyển đổi số năm 2023

 
 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 8/4/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa  đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã về chuyển đổi số; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Thông tin, truyền thông về chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

          - Các hình thức thông tin, tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, kịp thời, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung thông tin, tuyên truyền lan tỏa rộng rãi

trong cộng đồng.

          - Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn, tránh dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Nội dung tuyên truyền

          a. Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

          b. Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với các ngành, các cấp trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          c. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

          d. Thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực với mục tiêu: đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của xã; phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

          e. Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước; tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch; sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và

quyết toán.

          . Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những mô hình thí điểm về chuyển đổi số; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Biểu dương kịp thời những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân trong huyện đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

          2. Hình thức tuyên truyền

          - Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, các bản tin, thông tin nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong xã.

          - Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, hệ thống cổ động trực quan.

          - Thông tin, tuyên truyền thông qua các hội thảo, hội nghị, tập huấn, diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng...

          - Thông tin, tuyên truyền qua việc biên soạn, in ấn tài liệu, ấn phẩm; tuyên truyền trên các tiện ích mạng xã hội…

          IV. KINH PHÍ

          Kinh phí thực hiện kế hoạch gồm: Ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án kế hoạch khác có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Văn hóa

          - Là bộ phận  thường trực, tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các   đơn vị, các ban, ngành tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã.

          - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, tổ cộng đồng số ở các thôn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Tham mưu và phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số.

          - Triển khai, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Đăng tải Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các quy định, nội dung thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên

trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Công chức Kế toán – tài chính xã

          Căn cứ các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

          Tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn huyện dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử; hỗ trợ, chia sẻ những mô hình chuyển đổi, những kinh nghiệm, bài học thực tế cũng như đưa ra hướng giải pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần mang lại những lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

          3. Công chức văn phòng UBND xã.

          Liên kết và gắn banner chuyên mục chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử  xã. Tham mưu trình Chủ tịch UBND xã các lớp tập huấn Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số và  thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo thẩm quyền.

          4. Công chức địa chính Nông nghiệp

          Tổ chức hội thảo, hội nghị cho các hợp tác xã, hội, hiệp hội về chuyển đổi số nhằm phổ biến, thông tin về lộ trình chuyển đổi số của xã; chia sẻ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp; qua đó giúp các đơn vị nhận biết về những lợi ích của chuyển đổi số, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận, nắm vững thông tin và vận dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, sản xuất... góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

          5. Đề nghị  Ủy ban MTTQ xã và các ban, ngành, Đoàn thể cấp xã

          - Đề nghị Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của toàn dân đối với việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

          - Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp.

          - Tổ chức phổ biến, quán triệt trong các buổi họp giao ban định kỳ của

 

đơn vị về chủ trương, nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số; cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

          7. Đài Truyền thanh xã

          Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài về chuyển đổi số tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, mỗi tháng 01 chương trình và phát lại ít nhất 03 lần/tháng; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử xã; tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan…

 

Trên đây là  Kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của xã  Triệu Thành. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch nêu trên.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);

- TT Đảng ủy (để b/c);

- MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể (t/h);

- Tổ công nghệ số các thôn (t/h);

- Đài TT (T/h);

- Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                                  Hà Văn Tấn

 

                                                                                   

                                                                  

 

 

                                                                              

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)