Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Tin bài Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Thành tổ chức Đại hjooij Đại biểu Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 18/03/2024 00:00:00

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định"đoàn kết"là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc"là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

 Kính thưa toàn thể nhân dân!

          Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định"đoàn kết"là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc"là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

z5250468767616_36ab6da9723c75f905a7d4b3c6e09f4b.jpg

 

       Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

      Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tiếp đó là liên minh công - nông - trí, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo

z5250468959456_2a2850bc8605e02fcdb424040b453ae0.jpg

vệ Tổ quốc.

      Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc MTTQ Việt nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Ủy Triệu Sơn; Đảng ủy xã Triệu Thành; Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn về tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các, tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

   Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Thường trực MTTQ xã Triệu Thành đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội MTTQ xã đảm bảo theo kế hoạch.

     Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Thành, lần thứ IX, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

      Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Thành lần này,là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện,đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

       Mặt trận Tổ quốc xã Triệu Thành trong nhiệm 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhân dân và cán bộ trong toàn xã; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở đó, sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy. Vị trí, vai trò của MTTQ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Chất lượng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nâng cao.          Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thực sự trở thành ngày Hội lớn của toàn dân. Chương trình ngày vì người nghèo và các phong trào khác do MTTQ phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng trân trọng; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ ngày càng vững mạnh.

z5250468974058_42723bef6f497f852af4a4a1bb744bcf.jpg

      Kết quả nổi bật cụ thể hoạt động trong nhiệm kỳ qua:

Ngay đầu nhiệm kỳ, xuất hiện dịch bệnh covid- 19 trên cả nước. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh covid - 19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Triệu Thành đã ban hành các văn bản tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5k. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Tỉnh, UBMTTQ huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã triển khai kế hoạch vận động cụ thể, phù hợp từng hộ gia đình trên địa bàn, đồng thời phổ biến tuyên truyền về các đợt vận động ủng hộ cụ thể: Tổng số tiền ủng hộ: 118.000.000 đồng và hơn 900 xuất cơm tình thương trong phòng chống dịch Covid - 19.

      Để chia sẻ, đồng hành cùng với nhân dân bà con miền Trung bị thị thiên tai, lũ lụt. Nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức vận động được hơn 50.000.000 đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác được gửi đến đồng bào miền Trung.
      Hưởng ứng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mặt trận đã kịp thời triển khai lồng ghép toàn diện các nội dung của cuộc vận động với các tiêu chí xây dựng phường đô thị văn minh bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thực hiện ở cơ sở. Việc phối hợp, lồng ghép thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản ở các cộng đồng dân cư. Trong nhiệm kỳ vừa qua có 10/10 khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa; gia đình được bình xét gia đình văn hóa đạt trên 80%; Nhân dân toàn xã đã tháo dỡ tường rào, xây dựng được gần 37,1 km đường giao thông, hiến đất hơn 19.857m2, làm ránh thoát nước, điển hình như thôn Cát Lợi, thôn Châu Thành, Sơn Trung  và hàng trăm triệu đồng tu sửa, làm mới khuôn viên nhà văn hóa các, đường bê tông... Bên cạnh đó phong trào đời sống văn hóa tiếp tục được phát triển rộng rãi trong nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu dân cư tiên tiến gắn với xây dựng tiểu khu/ tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo.
       MTTQ phối hợp với Ban vận động quỹ vì người nghèo, tổ chức phát động quyên góp xây dựng quỹ với số tiền trên 43 triệu đồng, hàng năm MTTQ xã đã kịp thời tổ chức  hoạt động thăm hỏi, trao quà các hộ nghèo, hộ khó khăn gặp tai nạn rủi ro, tết cổ truyền với mục tiêu “không để ai ở lại phía sau” số tiền hàng 100 triệu đồng, phối hợp tặng trên 400 xuất quà ổn định cuộc sống cho nhân dân ăn tết.
     Trong nhiệm kỳ qua UBMT TQ phối hợp hỗ trợ xây dựng sửa chữa 21 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 730 triệu đồng.

Ngoài ra MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an xã đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đề án 1212 về phòng chống tội phạm giết người và cố ý gây thương tích, đề án thu thập thông tin dữ liệu dân cư, quản lý, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi trở về địa phương. Đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, các chương trình về phòng chống ma túy, mại dâm.
     Công tác Giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua Thường trực MTTQ Việt Nam xã phối hợp với HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri, đã tổng hợp trên 1.500 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

     Thường trực MTTQ phối kết hợp với HĐND tổ chức giám sát về việc thu chi các khoản huy động đóng góp tự nguyện tại các nhà trường, khu dân cư, giám sát xây dựng cơ bản, các công trình công cộng do UBND xã làm chủ đầu tư. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.
      Hòa chung với không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Mừng xuân Giáp Thìn 2024. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Thành, nhiệm kỳ 2024-2029 được diễn ra trong tháng 3/2024.

     Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã kêu gọi toàn thể các tầng lớp Nhân dân hãy phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cùng Đảng bộ và Chính quyền, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

  CC/VH                                                                                       DUYỆT TIN BÀI

                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vũ Trọng Sơn                                                                                   Lê Văn Tuấn

Tin bài Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Thành tổ chức Đại hjooij Đại biểu Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 18/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định"đoàn kết"là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc"là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

 Kính thưa toàn thể nhân dân!

          Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định"đoàn kết"là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc"là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

z5250468767616_36ab6da9723c75f905a7d4b3c6e09f4b.jpg

 

       Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

      Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tiếp đó là liên minh công - nông - trí, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo

z5250468959456_2a2850bc8605e02fcdb424040b453ae0.jpg

vệ Tổ quốc.

      Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc MTTQ Việt nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Ủy Triệu Sơn; Đảng ủy xã Triệu Thành; Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn về tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các, tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

   Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Thường trực MTTQ xã Triệu Thành đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội MTTQ xã đảm bảo theo kế hoạch.

     Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Thành, lần thứ IX, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

      Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Thành lần này,là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện,đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

       Mặt trận Tổ quốc xã Triệu Thành trong nhiệm 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhân dân và cán bộ trong toàn xã; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở đó, sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy. Vị trí, vai trò của MTTQ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Chất lượng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nâng cao.          Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thực sự trở thành ngày Hội lớn của toàn dân. Chương trình ngày vì người nghèo và các phong trào khác do MTTQ phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng trân trọng; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ ngày càng vững mạnh.

z5250468974058_42723bef6f497f852af4a4a1bb744bcf.jpg

      Kết quả nổi bật cụ thể hoạt động trong nhiệm kỳ qua:

Ngay đầu nhiệm kỳ, xuất hiện dịch bệnh covid- 19 trên cả nước. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh covid - 19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Triệu Thành đã ban hành các văn bản tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5k. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Tỉnh, UBMTTQ huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã triển khai kế hoạch vận động cụ thể, phù hợp từng hộ gia đình trên địa bàn, đồng thời phổ biến tuyên truyền về các đợt vận động ủng hộ cụ thể: Tổng số tiền ủng hộ: 118.000.000 đồng và hơn 900 xuất cơm tình thương trong phòng chống dịch Covid - 19.

      Để chia sẻ, đồng hành cùng với nhân dân bà con miền Trung bị thị thiên tai, lũ lụt. Nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức vận động được hơn 50.000.000 đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác được gửi đến đồng bào miền Trung.
      Hưởng ứng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mặt trận đã kịp thời triển khai lồng ghép toàn diện các nội dung của cuộc vận động với các tiêu chí xây dựng phường đô thị văn minh bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thực hiện ở cơ sở. Việc phối hợp, lồng ghép thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản ở các cộng đồng dân cư. Trong nhiệm kỳ vừa qua có 10/10 khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa; gia đình được bình xét gia đình văn hóa đạt trên 80%; Nhân dân toàn xã đã tháo dỡ tường rào, xây dựng được gần 37,1 km đường giao thông, hiến đất hơn 19.857m2, làm ránh thoát nước, điển hình như thôn Cát Lợi, thôn Châu Thành, Sơn Trung  và hàng trăm triệu đồng tu sửa, làm mới khuôn viên nhà văn hóa các, đường bê tông... Bên cạnh đó phong trào đời sống văn hóa tiếp tục được phát triển rộng rãi trong nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu dân cư tiên tiến gắn với xây dựng tiểu khu/ tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo.
       MTTQ phối hợp với Ban vận động quỹ vì người nghèo, tổ chức phát động quyên góp xây dựng quỹ với số tiền trên 43 triệu đồng, hàng năm MTTQ xã đã kịp thời tổ chức  hoạt động thăm hỏi, trao quà các hộ nghèo, hộ khó khăn gặp tai nạn rủi ro, tết cổ truyền với mục tiêu “không để ai ở lại phía sau” số tiền hàng 100 triệu đồng, phối hợp tặng trên 400 xuất quà ổn định cuộc sống cho nhân dân ăn tết.
     Trong nhiệm kỳ qua UBMT TQ phối hợp hỗ trợ xây dựng sửa chữa 21 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 730 triệu đồng.

Ngoài ra MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an xã đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đề án 1212 về phòng chống tội phạm giết người và cố ý gây thương tích, đề án thu thập thông tin dữ liệu dân cư, quản lý, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi trở về địa phương. Đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, các chương trình về phòng chống ma túy, mại dâm.
     Công tác Giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua Thường trực MTTQ Việt Nam xã phối hợp với HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri, đã tổng hợp trên 1.500 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

     Thường trực MTTQ phối kết hợp với HĐND tổ chức giám sát về việc thu chi các khoản huy động đóng góp tự nguyện tại các nhà trường, khu dân cư, giám sát xây dựng cơ bản, các công trình công cộng do UBND xã làm chủ đầu tư. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.
      Hòa chung với không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Mừng xuân Giáp Thìn 2024. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Thành, nhiệm kỳ 2024-2029 được diễn ra trong tháng 3/2024.

     Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã kêu gọi toàn thể các tầng lớp Nhân dân hãy phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cùng Đảng bộ và Chính quyền, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

  CC/VH                                                                                       DUYỆT TIN BÀI

                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vũ Trọng Sơn                                                                                   Lê Văn Tuấn