Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Kế hoạch vận động tuyên truyền Quỹ khuyến học xã Triệu Thành năm 2024 - 2025 đạt 500 triêu đồng

Ngày 15/05/2024 00:00:00

Ngày 20 tháng 5 năm 2024 Xã Triệu Thành, Hội Khuyên học tổ chức Hội nghị vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã nhằm xây dựng và phát triển xã hội học tập, động viên con em địa phương có thành tích cao trong học tập.

                                   Triệu Thành, ngày 20 tháng 5 năm 23024

                                                           KẾ HOẠCH

             Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài xã Triệu Thành năm 2024

-   Căn cứ Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 03/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1315/QĐ- TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; 

-  Căn cứ Điều lệ của hội khuyến học Việt Nam và các quy định của hội khuyến học tỉnh Thanh hóa, Hội khuyến học huyện Triệu Sơn.

-  Thực hiện Nghị Quyết Số: 44/ĐU, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đảng ủy xã Triệu Thành về việc xây dựng quỹ khuyến học xã Triệu thành năm 2024, 2025 đạt 500 triệu đồng.

-  Thực hiện quy chế hoạt động của Hội khuyến học xã Triệu Thành.

       UBND xã Triệu Thành, Hội khuyến học xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài xã Triệu Thành năm 2024,  2025, cụ thể như sau:

z5144806992597_fd4ff666fcc8d878b67e342e91d9cca5.jpg

I.     MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1, Mục đích

-Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người về việc xây dựng qũy khuyến học, nhằm phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

-Xây dựng quỹ khuyến học do toàn dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp ủng hộ, tài trợ xây dựng quỹ để khuyến khích phong trào học tập đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước, động viên kích lệ các em học sinh thi đua học tập vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

2, Yêu cầu

- Cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong Nhân dân, tuyên truyền Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

- Động viên, khen thưởng các em học sinh thi đua học tập vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội: các em học sinh thường trú, tạm trú trên địa bàn xã có thành tích xuất sắc trong học tập, khuyến khích động viên các gia đình, dòng họ hiếu học, triển khai duy trì công tác khuyến học, khuyến tài, động viên khuyến khích các thầy, cô giáo có thành tích cao trong công tác giảng dạy tại các trường trên địa bàn xã và các hoạt động khuyến tài, khuyến học có lien quan, đặc biệt hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị cho những con em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi nỗ lực vươn lên trong học tập để đạt được những kết quả cao hơn.

- Cuộc vận động xây dựng Quỹ khuyến học là việc làm thường xuyên liên tục tiếp nhận đóng góp, sự quan tâm, ủng hộ, trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong và ngoài xã.

II.    THỜI GIAN VÀ MỨC VẬN ĐỘNG

1, Thời gian đợt vận động: Từ ngày 20/05/2024 đến 20/12/2025

2, Kế hoạch và chỉ tiêu

Toàn xã phấn đấu trong 2 năm 2024, 2025 đạt 500 triệu đồng

              CHỈ TIÊU GIAO ĐẾN TỪNG THÔN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

STT

Tên thôn, đơn vị

Số hộ

Chỉ tiêu

( đồng)

Năm 2024

Năm 2025

Người phụ trách

1

Thu Phong

164

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

2

Thu Vi

108

7 triệu

3,5 triệu

3,5 triệu

 

3

Cát Lợi

292

18 triệu

9 triệu

9 triệu

 

4

Trị Bình

156

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

5

Bình Định

122

8 triệu

4 triệu

4 triệu

 

6

Châu Thành

114

7 triệu

3,5 triệu

3,5 triệu

 

7

Bình Phương

207

14 triệu

7 triệu

7 triệu

 

8

Sơn Hương

166

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

9

Minh Thành

150

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

10

Sơn Trung

200

13 triệu

8 triệu

7 triệu

 

11

Trường TH

 

8 triệu

4 triệu

4 triệu

 

12

Trường THCS

 

8 triệu

4 triệu

4 triệu

 

13

Trường MN

 

6 triệu

3 triệu

3 triệu

 

14

Trạm Y tế

 

2 triệu

1 triệu

1 triệu

 

15

Cựu GC

 

2 triệu

1 triệu

1 triệu

 

16

ĐU - UBND

 

10 triệu

5 triệu

 

 

17

CácDoanh nghiệp

 

100 triệu

50 triệu

50 triệu

 

18

Con em làm ăn xa quê

 

120 triệu

60 triệu

60 triệu

 

 

 

 

Tổng: 353 triệu

 

 

 

3. Mức độ ủng hộ như sau:

- Người đang hưởng lương ( Kể cả người đang hưởng lương hưu) mức vận động ủng hộ là 200 000đ trở lên /2 năm

- Cán bộ, công chức, người đang hưởng phụ cấp của xã là 10 triệu đồng /2 năm, tương đương 2 ngày lương/ 2 năm/ người.

- Các hộ kinh doanh , hộ có nguồn thu nhập khá mức vận động 200 000 trở lên/ 2 năm

- Nhân dân trong xã mức vận động quỹ khuyến học 100 000đ/1 hộ trở lên/2 năm.

- Vận động nguồn nhân lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài xã là 100 triệu đồng/ 2 năm

- Vận động từ nguồn ủng hộ con em đi làm ăn xa trong và ngoài nước mức vận động là 120 triệu/ 2 năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ủy ban Nhân dân xã, Hội khuyến học xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến các tổ chức chính trị - xã hội, từ xã đến thôn và các thành viên hội khuyến học trước ngày 20 tháng 5 năm 2024.

- Các đồng chí trưởng thôn chủ trì phối hợp với ban công tác mặt trận , các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch báo cáo chi ủy, Chi bộ đồng thời phân công tổ chức vận động.

Thường trực Hội khuyến học chủ động phân công các thành viên, tổ công tác vận động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã, và thư ngõ, vận động tổ chức, cá nhân, con em đang làm ăn sinh sống mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài.

-Ngành văn hóa, đài truyền thanh tuyền truyền rộng rải trên hệ thống thông tin điện tử như: Trang thông tin điện tử xã Triệu Thành, kênh Zalo, Faybook, đài truyền thanh từ xã đến thôn.

Tiếp nhận số liệu từ ban thường trực Hội khuyến học, chủ động công khai kết quả, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ tham gia tích cực trong công cuộc vận động quỹ khuyến học.

- Đảng ủy phân công các thành viên ban chỉ đạo các thôn, đơn vị tích cực bám sát địa bàn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công tác khuyến học, khuyến tài tham gia xây dựng quỹ, hủng hộ với tinh thần cao nhất.

- Số tiền vận động được nộp về Hội khuyến học xã Triệu Thành vào tất cả các ngày trong tuần. Nơi tiếp nhận bà: Lê Thị Hay Chủ tịch Hội khuyến học xã. Hoặc gửi vào tài khoản: Hội khuyến học xã Triệu Thành: 3516201017670 ngân hàng AGRIBANH.

- Khi kết thúc cuộc vận động, Hội khuyến học xã căn cứ Quy chế, kết quả học tập của học sinh các cấp, học sinh thi đỗ vào các trường Đại học , có thành tích xuất sắc, chương trình khóa học của học sinh để tuyên dương, khen thưởng và công khai trên nhiều kênh thông tin để Nhân dân được biết.

- Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài là việc làm có ý nghĩa tốt đẹp, góp phần tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lê trong học tập.Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ có ý nghĩa nhân văn trong hoạt động giáo dục của xã cũng như trong trường học, mà còn lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, các cơ quan đoàn thể và cộng đồng xã hội. UBND xã, Hội khuyến học xã rất mong được sự quan tâm ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực tham gia quỹ khuyến học, khuyến tài để tạo điều kiện phát triển giáo dục của địa phương.

                                                                              T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                       Lê Văn Hoàng

Kế hoạch vận động tuyên truyền Quỹ khuyến học xã Triệu Thành năm 2024 - 2025 đạt 500 triêu đồng

Đăng lúc: 15/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 20 tháng 5 năm 2024 Xã Triệu Thành, Hội Khuyên học tổ chức Hội nghị vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã nhằm xây dựng và phát triển xã hội học tập, động viên con em địa phương có thành tích cao trong học tập.

                                   Triệu Thành, ngày 20 tháng 5 năm 23024

                                                           KẾ HOẠCH

             Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài xã Triệu Thành năm 2024

-   Căn cứ Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 03/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1315/QĐ- TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; 

-  Căn cứ Điều lệ của hội khuyến học Việt Nam và các quy định của hội khuyến học tỉnh Thanh hóa, Hội khuyến học huyện Triệu Sơn.

-  Thực hiện Nghị Quyết Số: 44/ĐU, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đảng ủy xã Triệu Thành về việc xây dựng quỹ khuyến học xã Triệu thành năm 2024, 2025 đạt 500 triệu đồng.

-  Thực hiện quy chế hoạt động của Hội khuyến học xã Triệu Thành.

       UBND xã Triệu Thành, Hội khuyến học xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài xã Triệu Thành năm 2024,  2025, cụ thể như sau:

z5144806992597_fd4ff666fcc8d878b67e342e91d9cca5.jpg

I.     MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1, Mục đích

-Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người về việc xây dựng qũy khuyến học, nhằm phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

-Xây dựng quỹ khuyến học do toàn dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp ủng hộ, tài trợ xây dựng quỹ để khuyến khích phong trào học tập đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước, động viên kích lệ các em học sinh thi đua học tập vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

2, Yêu cầu

- Cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong Nhân dân, tuyên truyền Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

- Động viên, khen thưởng các em học sinh thi đua học tập vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội: các em học sinh thường trú, tạm trú trên địa bàn xã có thành tích xuất sắc trong học tập, khuyến khích động viên các gia đình, dòng họ hiếu học, triển khai duy trì công tác khuyến học, khuyến tài, động viên khuyến khích các thầy, cô giáo có thành tích cao trong công tác giảng dạy tại các trường trên địa bàn xã và các hoạt động khuyến tài, khuyến học có lien quan, đặc biệt hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị cho những con em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi nỗ lực vươn lên trong học tập để đạt được những kết quả cao hơn.

- Cuộc vận động xây dựng Quỹ khuyến học là việc làm thường xuyên liên tục tiếp nhận đóng góp, sự quan tâm, ủng hộ, trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong và ngoài xã.

II.    THỜI GIAN VÀ MỨC VẬN ĐỘNG

1, Thời gian đợt vận động: Từ ngày 20/05/2024 đến 20/12/2025

2, Kế hoạch và chỉ tiêu

Toàn xã phấn đấu trong 2 năm 2024, 2025 đạt 500 triệu đồng

              CHỈ TIÊU GIAO ĐẾN TỪNG THÔN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

STT

Tên thôn, đơn vị

Số hộ

Chỉ tiêu

( đồng)

Năm 2024

Năm 2025

Người phụ trách

1

Thu Phong

164

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

2

Thu Vi

108

7 triệu

3,5 triệu

3,5 triệu

 

3

Cát Lợi

292

18 triệu

9 triệu

9 triệu

 

4

Trị Bình

156

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

5

Bình Định

122

8 triệu

4 triệu

4 triệu

 

6

Châu Thành

114

7 triệu

3,5 triệu

3,5 triệu

 

7

Bình Phương

207

14 triệu

7 triệu

7 triệu

 

8

Sơn Hương

166

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

9

Minh Thành

150

10 triệu

5 triệu

5 triệu

 

10

Sơn Trung

200

13 triệu

8 triệu

7 triệu

 

11

Trường TH

 

8 triệu

4 triệu

4 triệu

 

12

Trường THCS

 

8 triệu

4 triệu

4 triệu

 

13

Trường MN

 

6 triệu

3 triệu

3 triệu

 

14

Trạm Y tế

 

2 triệu

1 triệu

1 triệu

 

15

Cựu GC

 

2 triệu

1 triệu

1 triệu

 

16

ĐU - UBND

 

10 triệu

5 triệu

 

 

17

CácDoanh nghiệp

 

100 triệu

50 triệu

50 triệu

 

18

Con em làm ăn xa quê

 

120 triệu

60 triệu

60 triệu

 

 

 

 

Tổng: 353 triệu

 

 

 

3. Mức độ ủng hộ như sau:

- Người đang hưởng lương ( Kể cả người đang hưởng lương hưu) mức vận động ủng hộ là 200 000đ trở lên /2 năm

- Cán bộ, công chức, người đang hưởng phụ cấp của xã là 10 triệu đồng /2 năm, tương đương 2 ngày lương/ 2 năm/ người.

- Các hộ kinh doanh , hộ có nguồn thu nhập khá mức vận động 200 000 trở lên/ 2 năm

- Nhân dân trong xã mức vận động quỹ khuyến học 100 000đ/1 hộ trở lên/2 năm.

- Vận động nguồn nhân lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài xã là 100 triệu đồng/ 2 năm

- Vận động từ nguồn ủng hộ con em đi làm ăn xa trong và ngoài nước mức vận động là 120 triệu/ 2 năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ủy ban Nhân dân xã, Hội khuyến học xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến các tổ chức chính trị - xã hội, từ xã đến thôn và các thành viên hội khuyến học trước ngày 20 tháng 5 năm 2024.

- Các đồng chí trưởng thôn chủ trì phối hợp với ban công tác mặt trận , các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch báo cáo chi ủy, Chi bộ đồng thời phân công tổ chức vận động.

Thường trực Hội khuyến học chủ động phân công các thành viên, tổ công tác vận động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã, và thư ngõ, vận động tổ chức, cá nhân, con em đang làm ăn sinh sống mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài.

-Ngành văn hóa, đài truyền thanh tuyền truyền rộng rải trên hệ thống thông tin điện tử như: Trang thông tin điện tử xã Triệu Thành, kênh Zalo, Faybook, đài truyền thanh từ xã đến thôn.

Tiếp nhận số liệu từ ban thường trực Hội khuyến học, chủ động công khai kết quả, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ tham gia tích cực trong công cuộc vận động quỹ khuyến học.

- Đảng ủy phân công các thành viên ban chỉ đạo các thôn, đơn vị tích cực bám sát địa bàn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công tác khuyến học, khuyến tài tham gia xây dựng quỹ, hủng hộ với tinh thần cao nhất.

- Số tiền vận động được nộp về Hội khuyến học xã Triệu Thành vào tất cả các ngày trong tuần. Nơi tiếp nhận bà: Lê Thị Hay Chủ tịch Hội khuyến học xã. Hoặc gửi vào tài khoản: Hội khuyến học xã Triệu Thành: 3516201017670 ngân hàng AGRIBANH.

- Khi kết thúc cuộc vận động, Hội khuyến học xã căn cứ Quy chế, kết quả học tập của học sinh các cấp, học sinh thi đỗ vào các trường Đại học , có thành tích xuất sắc, chương trình khóa học của học sinh để tuyên dương, khen thưởng và công khai trên nhiều kênh thông tin để Nhân dân được biết.

- Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài là việc làm có ý nghĩa tốt đẹp, góp phần tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lê trong học tập.Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ có ý nghĩa nhân văn trong hoạt động giáo dục của xã cũng như trong trường học, mà còn lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, các cơ quan đoàn thể và cộng đồng xã hội. UBND xã, Hội khuyến học xã rất mong được sự quan tâm ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực tham gia quỹ khuyến học, khuyến tài để tạo điều kiện phát triển giáo dục của địa phương.

                                                                              T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                       Lê Văn Hoàng