Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Kế hoạch Tuyên truyền Mừng Đảng Mừng xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 18/03/2024 00:00:00

Thực hiện Thông báo kết luận số 1184-TB/HU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 7061/UBND-VP ngày 15/12/2023 của UBND huyện về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. UBND xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn năm 2024 như sau:

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ TRIỆU THÀNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:      /KH-UBND                                                      Triệu Thành, ngày      tháng    năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động tuyên truyền Mừng Đảng – Mừng Xuân

Giáp Thìn 2024

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 1184-TB/HU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 7061/UBND-VP ngày 15/12/2023 của UBND huyện về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. UBND Triệu Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn năm 2024 như sau:

I - MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1.Mục đích

Tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìnnăm 2024 nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi chào đón xuân Giáp thìn góp phần bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa truyền thống của nhân dân trong .

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, 59 năm thành lập huyện Triệu Sơn, các ngày lễ lớn; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển và hội nhập.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn năm 2024có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; vận động nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điểu kiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn . Tăng cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động VHVN, TDTT.


      Nội dung các hoạt động phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, giàu bản sắc văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp với xu thế mới, truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại; góp phần tuyên truyền, quảng bá tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

II - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1.Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan

1.1.Thời gian; từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 28/02/2024 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

1.2.Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) gắn với mừng GiápThìn năm 2024, mừng đất nước đổi mới, kỷ niệm 59 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 - 25/02/2024). Tuyên truyền những những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện trong năm vừa qua, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi động viên cán bộ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn với phương châm không để ai ở lại phía sau.

- Lồng ghép tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; và việc thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện về hiến đất làm đường giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường; triển khai, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường". Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đối với công tác bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là công tác thu gom xử lý chất thải rắn; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân; tạo cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.


1.Hình thức tuyên truyền

a.Tuyên truyền cổ động trực quan:

           Pa nô, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, bảng tin...Tổ chức trang trí tại các khu vực trung tâm xã, nhà văn hoá thôn, các trục đường chính Tỉnh lộ, đường thôn, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tuyên truyền, quảng bá trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trên hệ thống phát thanh từ đến thôn.

-Tuyên truyền Nhân dân, hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc, thay mới nội dung, hình thức, màn hình Led và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại công sở các văn hóa thôn.

- Chỉnh trang khuôn viên nơi đặt các chậu hoa, cây cảnh, cắt tỉa, trồng mới các loại hoa đảm bảo mỹ quan sáng đẹp; rà soát tháo dỡ, thay mới các cờ, băng rôn, pa nô khẩu hiệu đã cũ hỏng hết giá trị tạo không gian vui tươi, trang trọng, sạch đẹp mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn toàn xã.

- Tổng vệ sinh môi trường từ xã đến thôn vào ngày 26,27 tết ( tức 5,6/2/2024)

 Các khẩu hiệu tuyên truyền:

 1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

 2. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!

 3. ĐẢNG BỘ CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN XÃ TRIỆU THÀNH RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾXÃ HỘI NĂM 2024!

4. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! 5. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

6. NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

7. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! 8. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024)!

 b. Văn nghệ

- Tổ chức hái hoa dân chủ - Liên hoan Văn nghệ, thơ ca, hò vè, kể chuyện về Bác Hồ với quê hương đất nước, mừng Đảng - mừng Xuân vào tối 29, 30 tết xuân Giáp thìn ( tức ngày 8, 9/02/2024).

-  Địa điểm tại các nhà văn hóa thôn:

  Trưởng thôn chủ trì phối hợp với các ngành, Nhân dân tổ chức thực hiện.

 c. Hoạt động Thể dục, Thể thao

 - Phối hợp với Trung tâm văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải bóng chuyền da vào ngày  mùng 5 tết ( tức ngày: 14 /02/2024).

  Địa điểm tại sân UBND xã Triệu Thành.

Ủy ban Nhân dân là đơn vị tổ chức phối hợp với UB MTTQ, các ngành đoàn thể - Thanh niên, Phụ Nữ, Nông Dân, CCB để thực hiện.

d. Giao lưu bóng chuyên hơi:

Phối hợp với Hội LHPN xã, các thôn tổ chức giao hữu các trận bóng chuyền hơi.

Thời gian vào ngày 6,7  tết ( Tức ngày: 15,16/2/2024)

Địa điểm: Tại sân UBND xã và sân nhà Văn hóa các thôn.

    2. Công tác truyền thanh:

 Tiếp sóng Đài truyền thanh của huyện hàng ngày, ngày 2 buổi. Trong những ngày tết, tổ chức phát sóng, tiếp sóng 8/24 giờ. Viết tin bài, xây dựng chương trình, chuyên đề đặc biệt chào xuân mới phát từ ngày 30 tết đến hết mùng 3 tết Giáp Thìn 2024. Xây dựng chương trình phát thanh đêm Giao thừa - Chào xuân mới Giáp Thìn 2024. Tuyên truyền về những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tuyên truyền kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng thời tích cực tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về lễ hội, hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, ... Kiểm tra hệ thống các cụm loa truyền của xã quản lý, đảm bảo hoạt động ổn định trước trong, sau tết nguyên đán.

III - KÍNH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách, nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ủy ban MTTQ – Các ngành đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, CCB tổ chức, tham gia các hoạt động “ Mừng Đảng, Mừng Xuân” tuyên truyền, vân động hội viên, đoàn viên, Nhân dân cùng tham gia sôi nổi các hoạt động VHVN – TDTT vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, đóng trên địa bàn, các thôn xây dựng kế hoạt thực hiện tại đơn vị mình.

       Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin và thể thao chào mừng tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Uỷ ban Nhân dân xã (Qua đồng chí Vũ Trọng Sơn - Công chức VHXH phụ trách VHTT xã) để thống nhất thực hiện.

 Nơi nhận:

 - Phong văn hoá - Thông tin huyện;

- Trung tâm Văn hoá Thôn tin và Thể thao huyện

 - BTV Đảng uỷ;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Các Nghành liên quan;

 - Trưởng các thôn:

 - Lưu.                                                             

 

                                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                       CHỦ TỊCH

        

 

 

                                                                                                      Lê Văn Hoàng

Kế hoạch Tuyên truyền Mừng Đảng Mừng xuân Giáp Thìn 2024

Đăng lúc: 18/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Thông báo kết luận số 1184-TB/HU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 7061/UBND-VP ngày 15/12/2023 của UBND huyện về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. UBND xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn năm 2024 như sau:

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ TRIỆU THÀNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:      /KH-UBND                                                      Triệu Thành, ngày      tháng    năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động tuyên truyền Mừng Đảng – Mừng Xuân

Giáp Thìn 2024

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 1184-TB/HU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 7061/UBND-VP ngày 15/12/2023 của UBND huyện về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. UBND Triệu Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn năm 2024 như sau:

I - MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1.Mục đích

Tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìnnăm 2024 nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi chào đón xuân Giáp thìn góp phần bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa truyền thống của nhân dân trong .

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, 59 năm thành lập huyện Triệu Sơn, các ngày lễ lớn; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển và hội nhập.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn năm 2024có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; vận động nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điểu kiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn . Tăng cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động VHVN, TDTT.


      Nội dung các hoạt động phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, giàu bản sắc văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp với xu thế mới, truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại; góp phần tuyên truyền, quảng bá tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

II - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1.Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan

1.1.Thời gian; từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 28/02/2024 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

1.2.Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) gắn với mừng GiápThìn năm 2024, mừng đất nước đổi mới, kỷ niệm 59 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 - 25/02/2024). Tuyên truyền những những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện trong năm vừa qua, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi động viên cán bộ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn với phương châm không để ai ở lại phía sau.

- Lồng ghép tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; và việc thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện về hiến đất làm đường giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường; triển khai, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường". Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đối với công tác bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là công tác thu gom xử lý chất thải rắn; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân; tạo cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.


1.Hình thức tuyên truyền

a.Tuyên truyền cổ động trực quan:

           Pa nô, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, bảng tin...Tổ chức trang trí tại các khu vực trung tâm xã, nhà văn hoá thôn, các trục đường chính Tỉnh lộ, đường thôn, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tuyên truyền, quảng bá trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trên hệ thống phát thanh từ đến thôn.

-Tuyên truyền Nhân dân, hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc, thay mới nội dung, hình thức, màn hình Led và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại công sở các văn hóa thôn.

- Chỉnh trang khuôn viên nơi đặt các chậu hoa, cây cảnh, cắt tỉa, trồng mới các loại hoa đảm bảo mỹ quan sáng đẹp; rà soát tháo dỡ, thay mới các cờ, băng rôn, pa nô khẩu hiệu đã cũ hỏng hết giá trị tạo không gian vui tươi, trang trọng, sạch đẹp mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn toàn xã.

- Tổng vệ sinh môi trường từ xã đến thôn vào ngày 26,27 tết ( tức 5,6/2/2024)

 Các khẩu hiệu tuyên truyền:

 1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

 2. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!

 3. ĐẢNG BỘ CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN XÃ TRIỆU THÀNH RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾXÃ HỘI NĂM 2024!

4. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! 5. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

6. NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

7. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! 8. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024)!

 b. Văn nghệ

- Tổ chức hái hoa dân chủ - Liên hoan Văn nghệ, thơ ca, hò vè, kể chuyện về Bác Hồ với quê hương đất nước, mừng Đảng - mừng Xuân vào tối 29, 30 tết xuân Giáp thìn ( tức ngày 8, 9/02/2024).

-  Địa điểm tại các nhà văn hóa thôn:

  Trưởng thôn chủ trì phối hợp với các ngành, Nhân dân tổ chức thực hiện.

 c. Hoạt động Thể dục, Thể thao

 - Phối hợp với Trung tâm văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải bóng chuyền da vào ngày  mùng 5 tết ( tức ngày: 14 /02/2024).

  Địa điểm tại sân UBND xã Triệu Thành.

Ủy ban Nhân dân là đơn vị tổ chức phối hợp với UB MTTQ, các ngành đoàn thể - Thanh niên, Phụ Nữ, Nông Dân, CCB để thực hiện.

d. Giao lưu bóng chuyên hơi:

Phối hợp với Hội LHPN xã, các thôn tổ chức giao hữu các trận bóng chuyền hơi.

Thời gian vào ngày 6,7  tết ( Tức ngày: 15,16/2/2024)

Địa điểm: Tại sân UBND xã và sân nhà Văn hóa các thôn.

    2. Công tác truyền thanh:

 Tiếp sóng Đài truyền thanh của huyện hàng ngày, ngày 2 buổi. Trong những ngày tết, tổ chức phát sóng, tiếp sóng 8/24 giờ. Viết tin bài, xây dựng chương trình, chuyên đề đặc biệt chào xuân mới phát từ ngày 30 tết đến hết mùng 3 tết Giáp Thìn 2024. Xây dựng chương trình phát thanh đêm Giao thừa - Chào xuân mới Giáp Thìn 2024. Tuyên truyền về những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tuyên truyền kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng thời tích cực tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về lễ hội, hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, ... Kiểm tra hệ thống các cụm loa truyền của xã quản lý, đảm bảo hoạt động ổn định trước trong, sau tết nguyên đán.

III - KÍNH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách, nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ủy ban MTTQ – Các ngành đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, CCB tổ chức, tham gia các hoạt động “ Mừng Đảng, Mừng Xuân” tuyên truyền, vân động hội viên, đoàn viên, Nhân dân cùng tham gia sôi nổi các hoạt động VHVN – TDTT vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, đóng trên địa bàn, các thôn xây dựng kế hoạt thực hiện tại đơn vị mình.

       Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin và thể thao chào mừng tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Uỷ ban Nhân dân xã (Qua đồng chí Vũ Trọng Sơn - Công chức VHXH phụ trách VHTT xã) để thống nhất thực hiện.

 Nơi nhận:

 - Phong văn hoá - Thông tin huyện;

- Trung tâm Văn hoá Thôn tin và Thể thao huyện

 - BTV Đảng uỷ;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Các Nghành liên quan;

 - Trưởng các thôn:

 - Lưu.                                                             

 

                                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                       CHỦ TỊCH

        

 

 

                                                                                                      Lê Văn Hoàng