Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Kế hoạch thành lập CLB bóng đá xã Triệu Thành, định hướng tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 02/04/2024 09:00:23

Thực hiện công văn số 425 UBND – VHTT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Triệu Sơn. Triển khai thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá xã Triệu Thành năm 2024, với các nội dung như sau

  

KẾ HOẠCH

 
 


            Thành lập CLB và phát triển bóng đá xã Triệu Thành năm 2024

 

               Thực hiện công văn số 425 UBND – VHTT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của     UBND huyện Triệu Sơn.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND ban hành Kế hoạch đào tạo phát triển bóng đá Triệu Thành năm 2024, với các nội dung như sau:

I.   MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1.  Mục đích

-   Nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

-   Thông qua đào tạo, tập luyện, tổ chức thi đấu bóng đá góp phần thúc đẩy bóng đá xã Triệu Thành phát triển lên tầm cao mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển, và đào tạo nguồn bóng đá tỉnh Thanh Hóa.

2.  Yêu cầu

-   Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh xã Triệu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

-   Việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá Triệu Thành năm 2024 phải được tổ chức khoa học, bài bản, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

II.   NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.  Chỉ tiêu bản

a.  Về bóng đá phong trào

-    Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá phong trào thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ; tập trung đào tạo từ 1 - 2 trọng tài, trợ lý trọng tài, từ 2-3 huấn luyện viên, hướng dẫn viên bóng đá cơ sở.


 

-   Phát triển các lớp nghiệp dư, bóng đá phong trào gắn với phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp trong xã.

b.  Về đội tuyển bóng đá

Tuyển chọn và đào tạo các đội tuyển trẻ, với số lượng khoảng 20 vận động viên:

2.  Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

a.  Về bóng đá phong trào

-   Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, chế chính sách của Đảng Nhà nước về phát triển thể dục thể thao nói chung, bóng đá nói riêng và Kế hoạch này đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học,...

-   Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bóng đá, hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, các hội bóng đá, các tổ chức cơ sở câu lạc bộ bóng đá phong trào.

-   Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở cấp huyện, tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, mở các lớp trọng tài, huấn huyện viên, hướng dẫn viên bóng đá cấp cơ sở.

-   Duy trì hệ thống thi đấu và tổ chức các giải bóng đá phong trào do xã, huyện tổ chức đảm bảo đúng quy định, có chất lượng chuyên môn, đảm bảo an toàn.

-   Tổ chức, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá, đảm bảo phát triển lành mạnh, bền vững bóng đá xã Triệu Thành.

-    Về bóng đá học đường: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phát triển bóng đá học đường tỉnh Thanh Hóa năm 2024 tại các cơ sở giáo dục (theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023).

-   Về bóng đá cộng đồng: Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cùng các Sở, ban, ngành, đơn vị, doanh


nghiệp, địa phương liên quan triển khai Đề án phát triển bóng đá cộng động tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định (theo Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 29/11/2021).

b.  Về đội tuyển bóng đá của

-   Công tác chính trị, tưởng cho vận động viên, huấn luyện viên:

+ Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các vận động viên, huấn luyện viên phát huy truyền thống của bóng đá xã Triêu Thành. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của vận động viên để kịp thời động viên, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo tâm yên tâm học tập, tập luyện thi đấu.

+ Phối hợp với các ngành, đơn vị, các trường học để hỗ trợ cho các vận động viên học văn hóa, nhằm tạo điều kiện cho các em phát triển, rèn luyện toàn diện về thể chất, trí tuệ đạo đức.

-   Công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện thi đấu:

+ Căn cứ Kế hoạch, Điều lệ, Lịch thi đấu các giải của huyện, tỉnh Ban huấn luyện xây dựng chương trình, kế hoạch tập luyện và thi đấu đảm bảo chuyên môn, khoa học, hiệu quả và đăng ký, quyết định cử đoàn vận động viên bóng đá của tham gia các giải bóng đá do huyện, tỉnh tổ chức đảm bảo đúng quy định.

-   Công tác quản lý đào tạo, huấn luyện:

+ Tiếp tục tuyển chọn, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên có năng lực, trình độ, uy tín và kinh nghiệm, có trách nhiệm và tâm huyết với công tác đào tạo; đảm bảo điều kiện về kinh phí, cơ sở vậy chất, sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị huấn luyện, tập luyện, thi đấu.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến việc tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; quy chế quản lý và các quy định trong tập luyện, thi đấu để đảm bảo quản lý huấn luyện viên, vận động viên chặt chẽ theo quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

+ Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo vận động viên các đội tuyển.

3.  Xây dựng cơ sở vật chất

a.  Về bóng đá phong trào


 

-    Tăng cường cơ sở vật chất: Tiếp tục phấn đấu xây dựng có sân vận động đủ kích thước để hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

- Địa phương, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp thành lập các Câu lạc bộ bóng đá và tham gia các hoạt động bóng đá phong trào.

b.  Về đội tuyển bóng đá của

-   Thực hiện đầu tư nâng cấp sân vận động, xây lắp rảnh thoát nước, mặt bằng sân cỏ, cầu côn, bóng, lưới, biển sân vận động, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị khác.

-   Tiếp tục nghiên cứu việc đầu tư xây dựng đào tạo bóng đá trẻ xã Triệu Thành; từng bước nâng cấp, khai thác sân vận động bóng đá tại các thôn đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải mi ni, giải phong trào, đảm bảo cho các tuyến trẻ tập luyện, thi đấu.

4.  Công tác tài chính

-   Bóng đá phong trào: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, hàng năm cân đối hỗ trợ cùng với nguồn xã hội hóa để phát triển bóng đá phong trào, bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường.

III.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Công chức văn hóa – xã hội

-   Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương các thôn trên địa bàn xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốcbáo cáo Chủ tịch UBND kết quả thực hiện và những vấn đề thuộc thẩm quyền chuyên môn.

2.  Công chức kế toán

Trên sở UBND phê duyệt dự toán thực hiện kế hoạch; thông báo bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 cho ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch sau khi quyết định của Chủ tịch UBND để triển khai thực hiện; hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

3.  Ủy ban nhân dân

-   Phối hợp với Phòng Văn hóa, thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

-   Thành lập câu lạc bộ để đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện những tài năng bóng đá trẻ tham gia đội tuyển để thi đấu, giao hữu giữa các đơn vị và các giải của ngành do Đại hội Thể dục, thể thao huyện Triệu Sơn tổ chức, đồng thời phát hiện những tài năng đóng góp VĐV cho nền bóng đá Thanh Hóa tầm nhìn đến năm 2030.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các ngành, địa phương, các thôn, đơn vị kịp thời thông tin, phản ánh về công chức văn hóa xã hôi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

 

Nơi nhận:

-   Thường trực Đảng ủy

-   Thường trực HĐND- UBND-MTTQ

-   Các ngành đoàn thể;

-   Phòng VHTT & DL, (bc);

-   Lưu: VP UBND xã. 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

           CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

         Lê Văn Hoàng

 

Kế hoạch thành lập CLB bóng đá xã Triệu Thành, định hướng tầm nhìn đến năm 2030

Đăng lúc: 02/04/2024 09:00:23 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 425 UBND – VHTT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Triệu Sơn. Triển khai thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá xã Triệu Thành năm 2024, với các nội dung như sau

  

KẾ HOẠCH

 
 


            Thành lập CLB và phát triển bóng đá xã Triệu Thành năm 2024

 

               Thực hiện công văn số 425 UBND – VHTT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của     UBND huyện Triệu Sơn.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND ban hành Kế hoạch đào tạo phát triển bóng đá Triệu Thành năm 2024, với các nội dung như sau:

I.   MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1.  Mục đích

-   Nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

-   Thông qua đào tạo, tập luyện, tổ chức thi đấu bóng đá góp phần thúc đẩy bóng đá xã Triệu Thành phát triển lên tầm cao mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển, và đào tạo nguồn bóng đá tỉnh Thanh Hóa.

2.  Yêu cầu

-   Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh xã Triệu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

-   Việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá Triệu Thành năm 2024 phải được tổ chức khoa học, bài bản, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

II.   NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.  Chỉ tiêu bản

a.  Về bóng đá phong trào

-    Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá phong trào thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ; tập trung đào tạo từ 1 - 2 trọng tài, trợ lý trọng tài, từ 2-3 huấn luyện viên, hướng dẫn viên bóng đá cơ sở.


 

-   Phát triển các lớp nghiệp dư, bóng đá phong trào gắn với phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp trong xã.

b.  Về đội tuyển bóng đá

Tuyển chọn và đào tạo các đội tuyển trẻ, với số lượng khoảng 20 vận động viên:

2.  Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

a.  Về bóng đá phong trào

-   Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, chế chính sách của Đảng Nhà nước về phát triển thể dục thể thao nói chung, bóng đá nói riêng và Kế hoạch này đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học,...

-   Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bóng đá, hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, các hội bóng đá, các tổ chức cơ sở câu lạc bộ bóng đá phong trào.

-   Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở cấp huyện, tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, mở các lớp trọng tài, huấn huyện viên, hướng dẫn viên bóng đá cấp cơ sở.

-   Duy trì hệ thống thi đấu và tổ chức các giải bóng đá phong trào do xã, huyện tổ chức đảm bảo đúng quy định, có chất lượng chuyên môn, đảm bảo an toàn.

-   Tổ chức, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá, đảm bảo phát triển lành mạnh, bền vững bóng đá xã Triệu Thành.

-    Về bóng đá học đường: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phát triển bóng đá học đường tỉnh Thanh Hóa năm 2024 tại các cơ sở giáo dục (theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023).

-   Về bóng đá cộng đồng: Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cùng các Sở, ban, ngành, đơn vị, doanh


nghiệp, địa phương liên quan triển khai Đề án phát triển bóng đá cộng động tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định (theo Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 29/11/2021).

b.  Về đội tuyển bóng đá của

-   Công tác chính trị, tưởng cho vận động viên, huấn luyện viên:

+ Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các vận động viên, huấn luyện viên phát huy truyền thống của bóng đá xã Triêu Thành. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của vận động viên để kịp thời động viên, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo tâm yên tâm học tập, tập luyện thi đấu.

+ Phối hợp với các ngành, đơn vị, các trường học để hỗ trợ cho các vận động viên học văn hóa, nhằm tạo điều kiện cho các em phát triển, rèn luyện toàn diện về thể chất, trí tuệ đạo đức.

-   Công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện thi đấu:

+ Căn cứ Kế hoạch, Điều lệ, Lịch thi đấu các giải của huyện, tỉnh Ban huấn luyện xây dựng chương trình, kế hoạch tập luyện và thi đấu đảm bảo chuyên môn, khoa học, hiệu quả và đăng ký, quyết định cử đoàn vận động viên bóng đá của tham gia các giải bóng đá do huyện, tỉnh tổ chức đảm bảo đúng quy định.

-   Công tác quản lý đào tạo, huấn luyện:

+ Tiếp tục tuyển chọn, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên có năng lực, trình độ, uy tín và kinh nghiệm, có trách nhiệm và tâm huyết với công tác đào tạo; đảm bảo điều kiện về kinh phí, cơ sở vậy chất, sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị huấn luyện, tập luyện, thi đấu.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến việc tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; quy chế quản lý và các quy định trong tập luyện, thi đấu để đảm bảo quản lý huấn luyện viên, vận động viên chặt chẽ theo quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

+ Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo vận động viên các đội tuyển.

3.  Xây dựng cơ sở vật chất

a.  Về bóng đá phong trào


 

-    Tăng cường cơ sở vật chất: Tiếp tục phấn đấu xây dựng có sân vận động đủ kích thước để hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

- Địa phương, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp thành lập các Câu lạc bộ bóng đá và tham gia các hoạt động bóng đá phong trào.

b.  Về đội tuyển bóng đá của

-   Thực hiện đầu tư nâng cấp sân vận động, xây lắp rảnh thoát nước, mặt bằng sân cỏ, cầu côn, bóng, lưới, biển sân vận động, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị khác.

-   Tiếp tục nghiên cứu việc đầu tư xây dựng đào tạo bóng đá trẻ xã Triệu Thành; từng bước nâng cấp, khai thác sân vận động bóng đá tại các thôn đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải mi ni, giải phong trào, đảm bảo cho các tuyến trẻ tập luyện, thi đấu.

4.  Công tác tài chính

-   Bóng đá phong trào: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, hàng năm cân đối hỗ trợ cùng với nguồn xã hội hóa để phát triển bóng đá phong trào, bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường.

III.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Công chức văn hóa – xã hội

-   Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương các thôn trên địa bàn xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốcbáo cáo Chủ tịch UBND kết quả thực hiện và những vấn đề thuộc thẩm quyền chuyên môn.

2.  Công chức kế toán

Trên sở UBND phê duyệt dự toán thực hiện kế hoạch; thông báo bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 cho ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch sau khi quyết định của Chủ tịch UBND để triển khai thực hiện; hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

3.  Ủy ban nhân dân

-   Phối hợp với Phòng Văn hóa, thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

-   Thành lập câu lạc bộ để đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện những tài năng bóng đá trẻ tham gia đội tuyển để thi đấu, giao hữu giữa các đơn vị và các giải của ngành do Đại hội Thể dục, thể thao huyện Triệu Sơn tổ chức, đồng thời phát hiện những tài năng đóng góp VĐV cho nền bóng đá Thanh Hóa tầm nhìn đến năm 2030.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các ngành, địa phương, các thôn, đơn vị kịp thời thông tin, phản ánh về công chức văn hóa xã hôi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

 

Nơi nhận:

-   Thường trực Đảng ủy

-   Thường trực HĐND- UBND-MTTQ

-   Các ngành đoàn thể;

-   Phòng VHTT & DL, (bc);

-   Lưu: VP UBND xã. 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

           CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

         Lê Văn Hoàng