Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Sơ kết 2 năm chuyển đổi số xã Triệu Thành

Ngày 11/09/2023 00:00:00

Thực hiện Công văn số 4333/UBND-VHTT ngày 25/08/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chuyển đổi số.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRIỆU THÀNH

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Triệu Thành, ngày  12    tháng  9   năm 2023

 

BÁO CÁO

kết 02 năm thực hiện chuyển đổi số.

             

Kính gửi:

- UBND huyện Triệu Sơn;

- Phòng VHTT huyện Triệu Sơn.          

Thực hiện Công văn số 4333/UBND-VHTT ngày 25/08/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chuyển đổi số.

UBND xã Triệu Thành báo cáo kết quả thực hiện như  sau: 

I.                   CÔNG TÁC LÃNH ĐAO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI.

     1. Công tác triển khai:

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Căn cứ vào nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, UBND xã Triệu Thành đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22/08/2022 chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn xã Triệu Thành. Tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2022 - 2023. Tổ chức hội nghị triển khai, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, các trường, trạm phụ trách các tiêu chí Chuyển đổi số.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Trong 02 năm qua, UBND xã đã tổ chức 3 hội nghị UBND xã mở rộng lồng ghép kết hợp triển khai nội dung chuyển đổi số đến cán bộ công chức, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, cán bộ bán chuyên trách của xã. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong thực hiện chuyển đổi số.

Tham gia đầy đủ các Hội nghị do huyện, tỉnh tổ chức tập huấn về chuyển đổi số.

Tuyên truyền chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của xã, băng zôn, khẩu hiệu… Trong 02 năm 2022- 2023 đăng tải được 11 tin bài về CĐS trên cổng TTĐT của xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã 18 lượt tin bài về CĐS, treo 13 băng zôn tuyên truyền về CĐS tại các trục đường chính của xã và khu dân cư.

3. Kết quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

a- Hạ tầng kỹ thuật

         Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã được kết nối vào đường  truyền số liệu chuyên dùng; đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống.

         100% CBCC có máy tính phục vụ công việc. 

Xã có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, Trung ương.  

Có điểm phát wifi công cộng tại địa điểm quan trọng trong xã như UBND xã, bưu điện văn hoá...

Hệ thống đài truyền thanh chưa có ứng dụng viễn thông – CNTT.

Trên địa bàn xã có 01 điểm bưu điện văn hóa xã, là điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông tại xã trở thành  điểm tư vấn, hỗ trợ, triển khai các dịch vụ chuyển đổi số.

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của huyện, của tỉnh và cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động). Trong 02 năm qua, UBND xã đã thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến 9.074 đạt trên 96% mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

b- Ứng dụng phục vụ chỉ đạo điều hành:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của .

 Đẩy mạnh, khai thác hiệu quả các ứng dụng dùng chung của hệ thống thông tin chính quyền điện tử (phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chữ ký số, thư điện tử, một cửa điện tử, các ứng dụng chuyên ngành…).

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Thực hiện giao, nhận, chuyển văn bản tài liệu điện tử bằng hệ thống quản lý văn bản, 100% công chức xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản bằng chữ ký số, văn thư thực hiện chứng thư số.

100% hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên hệ thống văn bản thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tính xác thực, tất cả hồ sơ được scan lên hệ thống.

 

 

c- Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp:

UBND xã đã phối hợp với Văn phòng UBND huyện hợp nhất, nâng cấp Cổng Dịch vụ công huyện với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Cử cán bộ công chức xã tham gia các lớp tập huấn về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tại bộ phận một cửa và đảm bảo an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thụ hưởng các tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, minh bạch.

         d. Ứng dụng phục vụ kinh tế số

         100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

         Các sản phẩm, dịch vụ lợi thế của xã được quảng bá, giới thiệu trên trên mạng internet, mạng xã hội như Facebook, Zalo…

                   Tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn xã nộp thuế điện tử đạt 100%, khuyến khích hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn xã sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch.

e. Ứng dụng phục vụ xã hội số

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được thông tin, phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số (y tế, giáo dục…) đạt 50%.

         Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 60%.

         Chỉ đạo đài truyền thanh xã viết tin bài tuyên truyền truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền, phổ biến tại các hội nghị của thôn, sinh hoạt CLB về nội dung an toàn thông tin trên môi trường mạng. Với 18 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã.

         80% dân số trưởng thành trên địa bàn xã có điện thoại thông minh.

         Tỷ lệ người dân trên địa bàn xã có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 97,85%.

4. Nguồn lực dành cho các hoạt động CNTT; chuyển đổi số

4.1 Nguồn nhân lực

UBND xã đã cử cán bộ chuyên trách tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh thông tin, xây dựng, triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử, CNTT do UBND huyện, sở CNTT tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

 

 Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; khai thác thông tin kinh tế - xã hội của xã qua Trang thông tin điện tử xã.

4.2 Kinh phí thực hiện

- Kinh phí dành cho các hoạt động chi thường xuyên về CNTT  trong 02 năm là 20 triệu đồng.

5. Kết quả chuyển đổi số xã   

Kế quả chấm điểm theo QĐ 365/QĐ-UBND  ngày 09/11/2022 của tỉnh tại Mẫu 2.2 đạt tổng 664,6/1000 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc tích cực của người dân, doanh nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, bước đầu hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số ngày càng được nâng cao.

2. Khó khăn.

Do xã còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển, nhân dân chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp, các trang trại còn làm manh mún, nhỏ lẻ.

Trong xã còn nhiều thôn có người dân tộc sinh sống như Thái, Mường và các hộ dân vùng sâu vùng xa trung tâm nên các thông tin còn hạn chế.

Trình độ, chuyên môn của một số cán bộ công chức chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số đặt ra.

Kinh phí thực hiện chuyển đổi số của địa phương còn hạn chế, khó khăn trong việc đầu tư các máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn và cần thiết của chuyển đổi số.

          2. Tăng cường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nhận thức thực hiện các nội dung chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình ở xã, nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

          3. Tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số;  quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

          4. Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. 100% cán bộ công chức xã thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trên điện thoại thông minh.

5. MTTQ các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người xã Thọ Triệu Thành thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

          Hội nông dân, hội phụ nữ tuyên truyền cho các hội viên thực hiện kết nối cung cầu nông sản sạch, sàn thương mại điện tử, nâng tỷ lệ người dân tham gia mua sắm trực tuyến.

          Đoàn thanh niên tuyên truyền cho các đoàn viên có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, tuyên truyền hướng dẫn người dân, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn xã sử dụng công nghệ số.

          6. Công an xã hướng dẫn cho nhân dân nhập đầy đủ các thông tin trên dữ liệu quốc gia. Thực hiện lắp camera an ninh và cảnh bảo cho nhân dân về triêu trò lừa đaỏ trên không gian mạng, an ninh mạng. Cài đặt ứng dụng VneID, định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân.

          7. Trạm y tế tiếp tục thực hiện tốt sổ sức khỏe điện tử; các ứng dụng về quản lý dịch tễ, khai báo y tế, nền tảng tiêm chủng trong phòng, chống dịch bệnh.

          8. Các trường học tiếp tục thực hiện tốt các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sử dụng máy chiếu, laptop. Sử dụng các mạng xã hội để liên lạc, trao đổi thông tin, công tác giáo dục giữa nhà trường, thầy cô giáo với các bậc phụ huynh học sinh để có mối liên kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Triển khai cho 100% phụ huynh học sinh sử dụng phần mềm edu.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị cấp trên đầu tư, hỗ trợ về kinh phí cho xã trang bị các thiết bị, cơ sở vật chất thực hiện công tác chuyển đổi số.

Mở các lớp tập huấn kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận kiến thức về chuyển đổi số.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số trong 02 năm của UBND xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr ĐU, TTr HĐND xã (b/c);

- Lưu: VT, VP-TK.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  Lê Văn Hoàng 

 

 

Sơ kết 2 năm chuyển đổi số xã Triệu Thành

Đăng lúc: 11/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 4333/UBND-VHTT ngày 25/08/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chuyển đổi số.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRIỆU THÀNH

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Triệu Thành, ngày  12    tháng  9   năm 2023

 

BÁO CÁO

kết 02 năm thực hiện chuyển đổi số.

             

Kính gửi:

- UBND huyện Triệu Sơn;

- Phòng VHTT huyện Triệu Sơn.          

Thực hiện Công văn số 4333/UBND-VHTT ngày 25/08/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chuyển đổi số.

UBND xã Triệu Thành báo cáo kết quả thực hiện như  sau: 

I.                   CÔNG TÁC LÃNH ĐAO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI.

     1. Công tác triển khai:

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Căn cứ vào nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, UBND xã Triệu Thành đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22/08/2022 chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn xã Triệu Thành. Tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2022 - 2023. Tổ chức hội nghị triển khai, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, các trường, trạm phụ trách các tiêu chí Chuyển đổi số.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Trong 02 năm qua, UBND xã đã tổ chức 3 hội nghị UBND xã mở rộng lồng ghép kết hợp triển khai nội dung chuyển đổi số đến cán bộ công chức, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, cán bộ bán chuyên trách của xã. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong thực hiện chuyển đổi số.

Tham gia đầy đủ các Hội nghị do huyện, tỉnh tổ chức tập huấn về chuyển đổi số.

Tuyên truyền chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của xã, băng zôn, khẩu hiệu… Trong 02 năm 2022- 2023 đăng tải được 11 tin bài về CĐS trên cổng TTĐT của xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã 18 lượt tin bài về CĐS, treo 13 băng zôn tuyên truyền về CĐS tại các trục đường chính của xã và khu dân cư.

3. Kết quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

a- Hạ tầng kỹ thuật

         Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã được kết nối vào đường  truyền số liệu chuyên dùng; đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống.

         100% CBCC có máy tính phục vụ công việc. 

Xã có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, Trung ương.  

Có điểm phát wifi công cộng tại địa điểm quan trọng trong xã như UBND xã, bưu điện văn hoá...

Hệ thống đài truyền thanh chưa có ứng dụng viễn thông – CNTT.

Trên địa bàn xã có 01 điểm bưu điện văn hóa xã, là điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông tại xã trở thành  điểm tư vấn, hỗ trợ, triển khai các dịch vụ chuyển đổi số.

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của huyện, của tỉnh và cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động). Trong 02 năm qua, UBND xã đã thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến 9.074 đạt trên 96% mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

b- Ứng dụng phục vụ chỉ đạo điều hành:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của .

 Đẩy mạnh, khai thác hiệu quả các ứng dụng dùng chung của hệ thống thông tin chính quyền điện tử (phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chữ ký số, thư điện tử, một cửa điện tử, các ứng dụng chuyên ngành…).

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Thực hiện giao, nhận, chuyển văn bản tài liệu điện tử bằng hệ thống quản lý văn bản, 100% công chức xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản bằng chữ ký số, văn thư thực hiện chứng thư số.

100% hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên hệ thống văn bản thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tính xác thực, tất cả hồ sơ được scan lên hệ thống.

 

 

c- Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp:

UBND xã đã phối hợp với Văn phòng UBND huyện hợp nhất, nâng cấp Cổng Dịch vụ công huyện với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Cử cán bộ công chức xã tham gia các lớp tập huấn về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tại bộ phận một cửa và đảm bảo an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thụ hưởng các tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, minh bạch.

         d. Ứng dụng phục vụ kinh tế số

         100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

         Các sản phẩm, dịch vụ lợi thế của xã được quảng bá, giới thiệu trên trên mạng internet, mạng xã hội như Facebook, Zalo…

                   Tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn xã nộp thuế điện tử đạt 100%, khuyến khích hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn xã sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch.

e. Ứng dụng phục vụ xã hội số

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được thông tin, phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số (y tế, giáo dục…) đạt 50%.

         Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 60%.

         Chỉ đạo đài truyền thanh xã viết tin bài tuyên truyền truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền, phổ biến tại các hội nghị của thôn, sinh hoạt CLB về nội dung an toàn thông tin trên môi trường mạng. Với 18 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã.

         80% dân số trưởng thành trên địa bàn xã có điện thoại thông minh.

         Tỷ lệ người dân trên địa bàn xã có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 97,85%.

4. Nguồn lực dành cho các hoạt động CNTT; chuyển đổi số

4.1 Nguồn nhân lực

UBND xã đã cử cán bộ chuyên trách tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh thông tin, xây dựng, triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử, CNTT do UBND huyện, sở CNTT tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

 

 Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; khai thác thông tin kinh tế - xã hội của xã qua Trang thông tin điện tử xã.

4.2 Kinh phí thực hiện

- Kinh phí dành cho các hoạt động chi thường xuyên về CNTT  trong 02 năm là 20 triệu đồng.

5. Kết quả chuyển đổi số xã   

Kế quả chấm điểm theo QĐ 365/QĐ-UBND  ngày 09/11/2022 của tỉnh tại Mẫu 2.2 đạt tổng 664,6/1000 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc tích cực của người dân, doanh nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, bước đầu hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số ngày càng được nâng cao.

2. Khó khăn.

Do xã còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển, nhân dân chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp, các trang trại còn làm manh mún, nhỏ lẻ.

Trong xã còn nhiều thôn có người dân tộc sinh sống như Thái, Mường và các hộ dân vùng sâu vùng xa trung tâm nên các thông tin còn hạn chế.

Trình độ, chuyên môn của một số cán bộ công chức chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số đặt ra.

Kinh phí thực hiện chuyển đổi số của địa phương còn hạn chế, khó khăn trong việc đầu tư các máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn và cần thiết của chuyển đổi số.

          2. Tăng cường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nhận thức thực hiện các nội dung chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình ở xã, nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

          3. Tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số;  quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

          4. Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. 100% cán bộ công chức xã thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trên điện thoại thông minh.

5. MTTQ các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người xã Thọ Triệu Thành thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

          Hội nông dân, hội phụ nữ tuyên truyền cho các hội viên thực hiện kết nối cung cầu nông sản sạch, sàn thương mại điện tử, nâng tỷ lệ người dân tham gia mua sắm trực tuyến.

          Đoàn thanh niên tuyên truyền cho các đoàn viên có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, tuyên truyền hướng dẫn người dân, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn xã sử dụng công nghệ số.

          6. Công an xã hướng dẫn cho nhân dân nhập đầy đủ các thông tin trên dữ liệu quốc gia. Thực hiện lắp camera an ninh và cảnh bảo cho nhân dân về triêu trò lừa đaỏ trên không gian mạng, an ninh mạng. Cài đặt ứng dụng VneID, định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân.

          7. Trạm y tế tiếp tục thực hiện tốt sổ sức khỏe điện tử; các ứng dụng về quản lý dịch tễ, khai báo y tế, nền tảng tiêm chủng trong phòng, chống dịch bệnh.

          8. Các trường học tiếp tục thực hiện tốt các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sử dụng máy chiếu, laptop. Sử dụng các mạng xã hội để liên lạc, trao đổi thông tin, công tác giáo dục giữa nhà trường, thầy cô giáo với các bậc phụ huynh học sinh để có mối liên kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Triển khai cho 100% phụ huynh học sinh sử dụng phần mềm edu.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị cấp trên đầu tư, hỗ trợ về kinh phí cho xã trang bị các thiết bị, cơ sở vật chất thực hiện công tác chuyển đổi số.

Mở các lớp tập huấn kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận kiến thức về chuyển đổi số.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số trong 02 năm của UBND xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr ĐU, TTr HĐND xã (b/c);

- Lưu: VT, VP-TK.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  Lê Văn Hoàng