Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Kế hoạch cài đặt chữ ký số cá nhân

Ngày 08/07/2024 00:00:00

Thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân trên địa bàn xã năm 2024

           Thực hiện công văn số: 1876 /UBND - VHTT ngày 05/05/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về đẩy mạnh triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn huyện năm 2024.

          UBND xã Triệu Thành xây dựng kế hoạch thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

z5598469226594_a3746d7da7ff705be10e94d0f49d001f.jpg

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          1. Mục đích:

           - Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân bị đánh cắp, lừa đảo trên không gian mạng và giúp người dân sử dụng các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính trong đời sống hàng ngày cho người dân trên địa bàn xã.
           - Hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí chuyển đổi số được quy định tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
          2. Yêu cầu:
           Tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật hiện hành, có tính bền vững.
          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
          1. Ứng dụng thực hiện cài đặt.

Thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân cho công dân tử 18 tuổi trở lên trên địa bàn toàn xã
           2. Phương thức cài dặt.
          - Cài đặt trên diện thoại thông minh (Smartphone), sim chính chủ.
          - BCĐ chuyển đổi số của xã thành lập Tổ đến thực hiện cài đặt tại các thôn trên địa bàn xã
           3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia:
          - Thời gian: Triển khai thực hiện từ ngày 05/7 đến ngày 25/7/2024
          - Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn.
          - Thành phần tham gia: Ban chỉ đạo CĐS của xã, tổ công nghệ số cộng đồng các thôn và công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn toàn xã có sử dụng điện thoại thông minh.
     4. Kinh phí thực hiện:
     Kinh phí do ngân sách đảm bảo cho hoạt động chuyển đổi số năm 2024.
     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
     1. Đối với Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã.

    - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số đến đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan và người dân trên địa bàn xã.
   - Thành lập các Tổ phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng các thôn hướng dẫn, thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân cho công dân.
   - Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND xã sau khi ra quân cài đặt tại các thôn.
     2. Đối với các thôn và tổ công nghệ số của thôn.
    - Chuẩn bị hội trường, nước uống tại điểm tổ chức cài đặt ứng dụng.
   - Tuyên truyền, thông báo cho công dân từ 18 tuổi trở lên có sử dụng điện thoại thông minh đến nhà văn hóa thôn để thực hiện cài dặt ứng dụng.
(Lưu ý: Các thôn thông báo cho công dân khi đi cần mang theo điện thoại thông minh và căn cước công dân).
    - Sau ngày ra quân, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt cho những trường hợp chưa thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân.
    3. Đề nghị MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã (Nòng cốt là Đoàn thanh niên) tham gia tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện đến đoàn viên, hội viên của mình đạt hiệu quả.
     Trên đây là kế hoạch thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân trên địa bàn xã Triệu Thành năm 2024. Để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, UBND xã đề nghị các thôn tuyên truyền, thông báo đến người dân tham gia cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân đảm bảo tỷ lệ theo qui định./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (b,c);

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (b,c) ;

- 10 thôn (t,h) ;

-  Lưu: VT, VHTT.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: Description: Description: 123434

 

 

 

 

Description: Description: Description: 123434Lê Văn Description: Description: Description: 123434Hoàng

 

Description: Description: Description: 123434Description: Description: Description: 123434

Description: Description: Description: 123434Description: Description: Description: 123434

Kế hoạch cài đặt chữ ký số cá nhân

Đăng lúc: 08/07/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân trên địa bàn xã năm 2024

           Thực hiện công văn số: 1876 /UBND - VHTT ngày 05/05/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về đẩy mạnh triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn huyện năm 2024.

          UBND xã Triệu Thành xây dựng kế hoạch thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

z5598469226594_a3746d7da7ff705be10e94d0f49d001f.jpg

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          1. Mục đích:

           - Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân bị đánh cắp, lừa đảo trên không gian mạng và giúp người dân sử dụng các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính trong đời sống hàng ngày cho người dân trên địa bàn xã.
           - Hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí chuyển đổi số được quy định tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
          2. Yêu cầu:
           Tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật hiện hành, có tính bền vững.
          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
          1. Ứng dụng thực hiện cài đặt.

Thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân cho công dân tử 18 tuổi trở lên trên địa bàn toàn xã
           2. Phương thức cài dặt.
          - Cài đặt trên diện thoại thông minh (Smartphone), sim chính chủ.
          - BCĐ chuyển đổi số của xã thành lập Tổ đến thực hiện cài đặt tại các thôn trên địa bàn xã
           3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia:
          - Thời gian: Triển khai thực hiện từ ngày 05/7 đến ngày 25/7/2024
          - Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn.
          - Thành phần tham gia: Ban chỉ đạo CĐS của xã, tổ công nghệ số cộng đồng các thôn và công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn toàn xã có sử dụng điện thoại thông minh.
     4. Kinh phí thực hiện:
     Kinh phí do ngân sách đảm bảo cho hoạt động chuyển đổi số năm 2024.
     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
     1. Đối với Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã.

    - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số đến đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan và người dân trên địa bàn xã.
   - Thành lập các Tổ phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng các thôn hướng dẫn, thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân cho công dân.
   - Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND xã sau khi ra quân cài đặt tại các thôn.
     2. Đối với các thôn và tổ công nghệ số của thôn.
    - Chuẩn bị hội trường, nước uống tại điểm tổ chức cài đặt ứng dụng.
   - Tuyên truyền, thông báo cho công dân từ 18 tuổi trở lên có sử dụng điện thoại thông minh đến nhà văn hóa thôn để thực hiện cài dặt ứng dụng.
(Lưu ý: Các thôn thông báo cho công dân khi đi cần mang theo điện thoại thông minh và căn cước công dân).
    - Sau ngày ra quân, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt cho những trường hợp chưa thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân.
    3. Đề nghị MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã (Nòng cốt là Đoàn thanh niên) tham gia tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện đến đoàn viên, hội viên của mình đạt hiệu quả.
     Trên đây là kế hoạch thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân trên địa bàn xã Triệu Thành năm 2024. Để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, UBND xã đề nghị các thôn tuyên truyền, thông báo đến người dân tham gia cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân đảm bảo tỷ lệ theo qui định./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (b,c);

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (b,c) ;

- 10 thôn (t,h) ;

-  Lưu: VT, VHTT.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: Description: Description: 123434

 

 

 

 

Description: Description: Description: 123434Lê Văn Description: Description: Description: 123434Hoàng

 

Description: Description: Description: 123434Description: Description: Description: 123434

Description: Description: Description: 123434Description: Description: Description: 123434