Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Báo cáo CĐS năm 2024

Ngày 09/05/2024 00:00:00

BÁO CÁO Tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

 TRIỆU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:     /BC-UBND

       Triệu Thành, ngày   25  tháng 01 năm 2024

 

BÁO CÁO

                     Tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số

trên địa bàn xã Triệu Thành

 


Kính gửi: - UBND huyện Triệu Sơn;

                           - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Sơn

 

Căn cứ Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Công văn số 2847/UBND-NV ngày 23/6/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai thực hiện nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Công văn số 234/UBND-VHTT ngày 15/01/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về tổ chức bộ máy về chuyển đổi số  trong cơ quan nhà nước.

UBND xã Triệu Thành báo cáo tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành cụ thể như sau:

1. Thống kê hiện trạng bộ phận, nhân lực được bố trí làm đầu mối về ứng dụng công nghệ thông tin, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tại UBND Triệu Thành cụ thể theo Phụ lục I gửi kèm theo báo cáo.

2. Bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Chuyển đổi số tại UBND xã Triệu Thành cụ thể theo Phụ lục II gửi kèm theo báo cáo.

3. Danh sách thống kê thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Triệu Thành theo phụ lục III gửi kèm theo báo cáo.

          4. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về nhân lực của đơn vị trong bố trí đầu mối về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại địa bàn xã Triệu Thành .

Chủ tịch UBND xã Triệu Thành đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Công chức Văn phòng -Thống kê tham mưu xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ thông tin, Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành.

a.      Thuận lợi:

- Hiện tại xã Triệu Thành có 02 Công chức Văn phòng - Thống kê.

- Công chức Văn phòng - Thống kê có năng lực chuyên môn, công nghệ thông tin; nhiệt tình, năng nổ và có trách nhiệm trong công việc.

b. Khó khăn, vướng mắc:

- Công chức Văn phòng - Thống kê chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo chuyên sâu về trong công tác Chuyển đổi số và lĩnh vực công nghệ thông tin, cần phải tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để chủ động trong công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đề nghị Phòng Nội vụ UBND huyện Triệu Sơn cần phải có công văn cụ thể hóa việc Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, để cấp xã thực hiện hiệu quả, tránh tình trạng đùn đẩy công việc dẫn đến xử lý công việc bị chậm trễ.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành. UBND xã Triệu Thành báo cáo để Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND huyện Triệu Sơn được biết và tổng hợp báo cáo cấp trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

              

 

                    Lê Văn Hoàng

 

 

Báo cáo CĐS năm 2024

Đăng lúc: 09/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

BÁO CÁO Tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

 TRIỆU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:     /BC-UBND

       Triệu Thành, ngày   25  tháng 01 năm 2024

 

BÁO CÁO

                     Tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số

trên địa bàn xã Triệu Thành

 


Kính gửi: - UBND huyện Triệu Sơn;

                           - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Sơn

 

Căn cứ Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Công văn số 2847/UBND-NV ngày 23/6/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai thực hiện nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Công văn số 234/UBND-VHTT ngày 15/01/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về tổ chức bộ máy về chuyển đổi số  trong cơ quan nhà nước.

UBND xã Triệu Thành báo cáo tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành cụ thể như sau:

1. Thống kê hiện trạng bộ phận, nhân lực được bố trí làm đầu mối về ứng dụng công nghệ thông tin, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tại UBND Triệu Thành cụ thể theo Phụ lục I gửi kèm theo báo cáo.

2. Bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Chuyển đổi số tại UBND xã Triệu Thành cụ thể theo Phụ lục II gửi kèm theo báo cáo.

3. Danh sách thống kê thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Triệu Thành theo phụ lục III gửi kèm theo báo cáo.

          4. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về nhân lực của đơn vị trong bố trí đầu mối về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại địa bàn xã Triệu Thành .

Chủ tịch UBND xã Triệu Thành đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Công chức Văn phòng -Thống kê tham mưu xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ thông tin, Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành.

a.      Thuận lợi:

- Hiện tại xã Triệu Thành có 02 Công chức Văn phòng - Thống kê.

- Công chức Văn phòng - Thống kê có năng lực chuyên môn, công nghệ thông tin; nhiệt tình, năng nổ và có trách nhiệm trong công việc.

b. Khó khăn, vướng mắc:

- Công chức Văn phòng - Thống kê chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo chuyên sâu về trong công tác Chuyển đổi số và lĩnh vực công nghệ thông tin, cần phải tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để chủ động trong công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đề nghị Phòng Nội vụ UBND huyện Triệu Sơn cần phải có công văn cụ thể hóa việc Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, để cấp xã thực hiện hiệu quả, tránh tình trạng đùn đẩy công việc dẫn đến xử lý công việc bị chậm trễ.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Triệu Thành. UBND xã Triệu Thành báo cáo để Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND huyện Triệu Sơn được biết và tổng hợp báo cáo cấp trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

              

 

                    Lê Văn Hoàng